Ochrana osobních údajů

Vážení klienti a návštěvníci webových stránek www.klaramoravusz.com.
Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně, seznamte se, prosím, se zásadami jejich zpracování a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ).
Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu www.klaramoravusz.com, svěřujete mi své osobní údaje. Já, jako živnostník Klára Moravuszová, zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.


Informace o mě

Správci osobních údajů na webu www.klaramoravusz.com je Klára Moravuszová, IČ 05546966
korespondenční adresa: Na Ohradě 1218/4, 130 00 Praha 3
kontaktní telefon: +420 739 627 291
kontaktní email: klara@moravusz.com


Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.klaramoravusz.com (dále jen „ŽJB“), zejména jejich klientů, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku a přihlásí se na seminář, kurz nebo workshop (dále jen „zákazník“).

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.


Kontaktní údaje

Pokud se na ŽJB budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: klara@moravusz.com, či telefon 739 627 291.


Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.


Rozsah osobních údajů a účely zpracování

ŽJB zpracovává osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy (Obchodní podmínky) mezi ŽJB/mnou a zákazníkem, využívám Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky (přihlášky), její zpracování, včetně zaplacení a dodání objednaných služeb. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemohu vyřídit Vaši objednávku.

Pro nabídku mých služeb klientům webových stránek formou obchodních sdělení využívám především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování provádím z důvodu realizace oprávněných zájmů ŽJB v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžaduji tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuji Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Klientům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, mohu obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na webu www.klaramoravusz.com. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na email klara@moravusz.com. Pokud souhlas odvoláte, nebudu Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů ŽJB.

Pro nabídku mých služeb a propagaci ŽJB formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívám především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat webové stránky. Souhlas udělujete v průběhu registrace/přihlášky na seminář, kurz nebo workshop na www.klaramoravusz.com.

Pro lepší cílení reklamy a propagace www.klaramoravusz.com zpracovává ŽJB při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených stránkách a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získávám statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

Pro zajištění zákaznické podpory využívám údaje o Vašem jméně, emailu a telefonu.


Jaká data zpracovávám

Údaje poskytnuté klienty. Na www.klaramoravusz.com zpracovávám osobní údaje o klientech. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vytvoření Vaší objednávky.

Tyto údaje zahrnují jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá www.klaramoravusz.com informace o stránkách, které si prohlížíte a jaké objednávky vytvoříte. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

ŽJB nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.


Zdroje osobních údajů

 1. přímo od klientů, návštěvníků – registrace přes webové stránky
 2. při kontaktování skrze kontaktní formulář na www.klaramoravusz.com

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, korespondenční a fakturační adresa) a údaje umožňující kontakt s klientem, návštěvníkem (telefonní číslo, e-mailová adresa)

2. údaje zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany klienta, návštěvníka (vytvořené fotografie při realizaci seminářů, workshopů nebo kurzů)


Kategorie klientů, návštěvníků

1. návštěvníci a klienti webu www.klaramoravusz.com


Kategorie příjemců osobních údajů

1. správce

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.


Cookies

Při procházení webových stránek www.klaramoravusz.com zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek beru jako oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.


Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mám přístup já jako správce, viz. výše jmenováno.
Dále využívám služeb a aplikací zpracovatelů, která data ochraňují a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Mail Chimp
 • Facebook
 • Instagram
 • Google

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě budeu klást důraz na jejich zabezpečování dat.


Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.


Jak dlouho data zpracováváme

ŽJB zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení objednaných služeb. Ze zákona ŽJB následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech (Kláry Moravuszové).

Obchodní sdělení jsou zasílána klientům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté ŽJB požádá o udělení nového souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává ŽJB po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí ŽJB pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na ŽJB vztahují.


Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Kláru Moravuszovou a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které ŽJB zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo ŽJB.
 • Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli ŽJB, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám ŽJB potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může ŽJB správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že ŽJB zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již ŽJB nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek ŽJB Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od ŽJB k jinému subjektu, kdy ŽJB předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání. Dále mohou zákazníci ŽJB vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě ŽJB neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
 • Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností ŽJB se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: klara@moravusz.com.


Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací a produkty vám zasílám, jste-li mým klientem na základě svého oprávněného zájmu. Pokud klientem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Bezpečnost

ŽJB dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ŽJB klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem.


Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že ŽJB a Klára Moravuszová, jež zpracovává a bude zpracovávat Vaše osobní údaje, je povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi klienty a mnou.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.12.2018.

×